รายงานค่าส่งเสริมการตลาด (สมาชิก)

รายการค่าส่งเสริมการตลาด

# วันที่ สมาชิก องค์กร เติมเกิน ยอดซื้อน้ำมัน รวม ก่อนภาษี(7%) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดโอน สิทธได้รับ
ยอดรวมสุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00