รายงานค่าส่งเสริมการตลาด (ผู้ร่วมทุน)

รายการค่าส่งเสริมการตลาด

# วันที่ สมาชิก องค์กร เติมเกิน ยอดซื้อน้ำมัน ผู้ร่วมค้า แนะนำผู้ร่วมค้า กองทุน ผู้ลงทุน แนะนำผู้ลงทุน รวม ก่อนภาษี(7%) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดโอน สิทธได้รับ
ยอดรวมสุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00